I 1993 – og 10 år efter, i 2003 – har RFM ladet GfK Danmark foretage en undersøgelse for at få afklaret, om der er et flertal i befolkningen for fri abort.

Undersøgelserne, der blev gennemført den 28.08.93 og 30.08.03, bygger på hhv. 1199 og 1241 returnerede spørgeskemaer. Panelet er i begge tilfælde nationalt repræsentativt på landsplan. I 2003  er der føjet endnu et spørgsmål til vedrørende holdningen til det ufødte barns status.

Begge undersøgelser viste, at der er et klart flertal imod kvinders valg af abort ud fra de bevæg­grunde, som har vist sig at være de mest almindelige i diverse spørgeskemaundersøgelser. Selv om et flertal erklærer sig tilfredse med loven som sådan, finder man kun, at valget af abort er berettiget under særligt belastende omstændigheder, altså i tilfælde, som rent faktisk kun udgør en brøkdel af samtlige abortindgreb. 2003-undersøgelsen viser endvidere, at der er en stigende skepsis i befolkningen med hensyn til de mest udbredte begrundelser for at vælge abort (spørgsmål 2c, 2d og 2e).

Panelet blev bedt om at besvare følgende spørgsmål:

 SPØRGSMÅL 1

Loven om fri abort har været i kraft i 20/30 år i Danmark. Den giver i de første 12 uger af svangerskabet den gravide kvinde ret til alene at bestemme, om hun vil gennemføre svangerskabet eller have en abort.

Hvilken af følgende muligheder foretrækker du?

1. Loven fungerer godt nok og bør bevares.

2. Loven fungerer ikke godt nok og bør tages op til ny diskussion.

3. Ved ikke.

 

SVAR

1. Loven fungerer godt og bør bevares :  1993: 79% – 2003: 83%

2. Loven fungerer ikke godt nok og bør revideres:  1993: 12% – 2003: 6%

3. Ved ikke: 1993: 9% – 2003: 11%

 

 

SPØRGSMÅL 2

I det følgende anføres forskellige begrundelser for at vælge provokeret abort.

Angiv ud for hver begrundelse, om den efter din mening er acceptabel eller uacceptabel.

 

a)  Der er risiko for, at barnet bliver født med et alvorligt handicap

SVAR:  acceptabel: 1993: 86% – 2003: 83%

uacceptabel: 1993: 7% – 2003: 7%

ved ikke: 1993: 7% – 2003: 10%

 

b)  Graviditeten skyldes, at kvinden har været udsat for voldtægt

SVAR:  acceptabel: 1993: 94% – 2003: 93%

uacceptabel: 1993: 3% – 2003: 3%

ved ikke: 1993: 3% – 2003: 4%

 

c)  Familiens økonomi / boligforhold er p.t. ikke tilfredsstillende.

SVAR:  acceptabel: 1993: 33% – 2003: 23%

uacceptabel: 1993: 52% – 2003: 56%

Ved ikke: 1993:15% – 2003: 21%

 

d)  Et barn vil betyde afbræk i karriere / uddannelse

SVAR:  acceptabel: 1993: 24% – 2003: 16%

uacceptabel: 1993: 65% – 2003: 71%

ved ikke: 1993: 11% – 2003: 13%

 

e)  Kvinden vil blive alene med barnet p.g.a. ustabilt parforhold

SVAR:  acceptabel:  1993: 42% – 2003: 32%

uacceptabel: 1993: 43% – 2003: 47%

ved ikke: 1993: 15% – 2003: 21%

 

SPØRGSMÅL 3

På hvilket tidspunkt af fosterets udvikling mener du, det bør betragtes som et selvstændigt individ

med krav på en vis beskyttelse?

SVAR: fra befrugtningen: 15%

efter 12. uge: 46%

ved fødslen: 16%

ved ikke: 26%

 

Konklusion

Som det ses af svarene, er der en udbredt modvilje mod den adfærd, som abortloven reelt har ført med sig. Det er promiller af de samlede indgreb, der bliver udført på mistanken om et handicap eller med henvisning til fuldbyrdet voldtægt.

Dermed også sagt, at et flertal i den danske befolkning er imod fri abort, dvs. det forhold, at abort kan foretages på et hvilket som helst tilfældigt grundlag, således som loven giver mulighed for i dag. Man finder kun abort acceptabel i undtagelsestilfælde.

Svarene på det sidste spørgsmål viser med al tydelighed, at der fortsat er et stort behov for oplysning om livets opståen, fosterudvikling m.m.

RFM vil i 2013 få lavet en ny undersøgelse, hvor panelet skal svare på de samme spørgsmål.