Vedtægter for RESPEKT FOR MENNESKELIV (RFM)

§ 1 RFM’s hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse, og dens værneting er i alle retslige forhold formandens hjemsteds retskreds. RFM hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

§ 2 GRUNDLAG

RFM’s grundlag er Lejeune-erklæringen:

»Fra befrugtningsøjeblikket, dvs. det tidligste øjeblik af biologisk eksistens, er barnet et menneske, et selvstændigt individ, genetisk forskelligt fra moderen, som giver det næring og beskyttelse. Fra befrugtningsøjeblikket og resten af dets liv er det det samme levende menneske, som vokser, udvikler sig, modnes og til slut dør. Det er i besiddelse af egenskaber, som gør det forskelligt fra alle andre mennesker. Det er unikt og derfor uerstatteligt. Det er lægens opgave at tjene livet fra dets begyndelse til dets afslutning. Den respekt for menneskelivet, som er grundlaget for lægens arbejde, kan således aldrig gøres betinget af patientens alder eller tilstand i øvrigt. Foreligger der vanskelige omstændigheder i forbindelse med en graviditet, er det lægens pligt at gøre sit yderste for at hjælpe både mor og barn. Det strider derfor direkte mod en læges opgave at afbryde et svangerskab i den hensigt at ville afhjælpe sociale, økonomiske, psykologiske eller genetiske problemer.«

§ 3 FORMÅL

RFM’s formål er at arbejde for en holdningsændring og for lovændringer, der sigter mod genoprettelsen af den ubetingede respekt for menneskelivets ukrænkelighed fra undfangelsen til en naturlig død som udtrykt i Lejeune-erklæringen. RFM vil arbejde på tværs af politiske og kirkelige retninger.

§ 4 BESTYRELSE

RFM ledes af en selvsupplerende bestyrelse udpeget blandt RFM’s tilsluttede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Alle udgiftskrævende dispositioner, som ikke vedrører den daglige drift, skal forelægges bestyrelsen og godkendes af denne.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde hvert år med formand, næstformand, kasserer og evt. andre poster. Hvert medlem af bestyrelsen kan kun vælges til to sådanne poster.

Bestyrelsen afholder mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Formanden udsender dagsorden til bestyrelsens medlemmer, og der optages referat fra bestyrelsesmøderne.

Beslutninger træffes på bestyrelsesmøderne eller, såfremt der er behov for det, via internettet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan ekskludere en tilsluttet, hvis vedkommende modarbejder RFM’s grundlag og/eller formål.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for RFM’s økonomiske forpligtelser.

§ 5 INFORMATIONS- og INSPIRATIONSMØDE

Der kan afholdes et årligt informations- og inspirationsmøde for alle tilsluttede fortrinsvis i april eller maj måned. På dette møde aflægger bestyrelsen beretning om sit arbejde i det forløbne år og fremlægger regnskabet. Alle tilsluttede, der har betalt det årlige mindstebidrag, kan stille spørgsmål til og kommentere beretning og regnskab, herunder kræve at få forelagt bilag til de afholdte udgifter.

§ 6 KOMMUNIKATION

RFM’s publikationer redigeres af en ansvarshavende redaktør, som er ansvarlig over for bestyrelsen. Bladet er åbent for relevante indlæg fra tilsluttede. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der indsendes uopfordret.

§ 7 REGNSKAB

RFM’s regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor. Revisoren kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 8 VEDTÆGTSÆNDRING

RFM’s vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal i bestyrelsen. § 2 kan som RFM’s grundlag ikke ændres.

§ 9 OPLØSNING

RFM kan kun opløses med 2/3 flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen fungerer som opløsningskomité og træffer afgørelse om anvendelse af RFM’s midler.

Ovenstående bestemmelser vedtaget af RFM’s bestyrelse træder i kraft den 26. august 2017.