5 gode grunde til at afskaffe fri abort

1. Fri abort er en bombe under økonomien

Fri abort er en alvorlig trussel mod vores velfærdssamfund, fordi den skæve befolkningsudvikling er en bombe under økonomien

Regnestykket er i grunden ganske simpelt: Hvis et ægtepar ikke får mindst to børn, der kan tage deres plads, når de ikke er der mere, vil befolkningstallet i det lange løb falde.

I Danmark føder hver kvinde p.t. i gennemsnit 1,7 børn. Det er ikke nok. I Europa er tallet 1,5. Værst står det til i Tyskland og i Øst- og Sydeuropa, hvor fødselsrater på 1,2 -1,4 kan føre til en halvering af befolkningen i løbet af 40-50 år.

Regnestykket er i grunden ganske simpelt: Hvis et ægtepar ikke får mindst to børn, der kan tage deres plads, når de ikke er der mere, vil befolkningstallet i det lange løb falde.

I Danmark føder hver kvinde p.t. i gennemsnit 1,7 børn. Det er ikke nok. I Europa er tallet 1,5. Værst står det til i Tyskland og i Øst- og Sydeuropa, hvor fødselsrater på 1,2 -1,4 kan føre til en halvering af befolkningen i løbet af 40-50 år.

Når befolkningstallet i Danmark ikke allerede er faldet, men fortsat stiger svagt, er der to grunde til det: indvandringen og især det forhold, at vi bliver ældre og ældre.

Det problem, vi dermed i første omgang støder ind i, er, at der til stadighed bliver flere gamle (over 65) og færre børn og unge. Der bliver med andre ord færre til at betale pensioner og sundhedsudgifter til de ”store årgange”, der nu går på pension.

F.eks. blev der i 1946 født 96.111 børn. I 1983, hvor fødselstallet nåede bunden, blev der født 50.822 børn. Det er de børn, der nu er på arbejdsmarkedet og finansierer offentlige ydelser til næsten dobbelt så mange pensionister.

I 1946 blev der legalt foretaget 1.930 provokerede aborter, i 1983 var tallet 20.791. Hvis disse sidste havde fået lov at leve, ville fødselstallet det år have været 71.613 – et niveau, som vi kender det fra 1960’erne og første halvdel af 1970’erne, indtil aborttallet efter 1973 begyndte sin himmelflugt, mens fødselstallet styrtdykkede.

Vi mangler altså alene for året 1983 20.000 danskere på arbejdsmarkedet. Sammenlagt har vi siden 1973 nægtet over 700.000 danskere adgang til livet – generationer, der kunne have bidraget til at finansiere velfærden.

I 2004 udtalte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen til BT:

”at fødselstallet faktisk er i underkanten af, hvad vi kunne ønske os … alt andet lige bliver der på den måde færre danskere i fremtiden…”

Fødselsraten var i 2004 1,78 – altså lidt højere end i dag. Med andre ord, problemet er grundlæggende det samme i dag som dengang.

Men hvad så lige nu?

Vi er på vej ud af en økonomisk krise, som har gjort, at vi en tid i højere grad har talt om arbejdsløshed, især blandt de unge. Men allerede nu melder virksomhederne om mangel på arbejdskraft. 35 pct. af de danske fødevarevirksomheder har jævnligt har problemer med at rekruttere faglært arbejdskraft.

Dansk Metal oplyser, at 4.500 af deres medlemmer hvert år forlader arbejdsmarkedet, mens kun omkring 2.400 nye kommer til. Det kan føre til, at danske virksomheder bliver nødt til at udflage produktionen og i mange tilfælde også produktudviklingen.

Næste fase (når de store årgange ligger på kirkegården) bliver et faldende befolkningstal og dermed også et skrumpende hjemmemarked. At det er en udvikling, der allerede er i gang, fik vi et vink om i første kvartal af 2013, hvor Danmarks Statistik oplyste, at der for første gang siden 1987 var registreret færre fødsler end dødsfald.

For Europa som helhed kommer den negative befolkningsudvikling til at betyde, at der bliver 30 mio. færre europæere i den erhvervsaktive alder i løbet af de næste 50 år. Kan vores velfærdssystemer holde til det?

Mens økonomerne igennem længere tid har udsendt advarsler om de samfundsmæssige konsekvenser af det faldende fødselstal, hersker der fortsat en udbredt apati i det politiske miljø. Det kunne bl.a. skyldes, at man stadig hænger i fast i myten om ”befolkningseksplosionen”.

Befolkningseksplosionen er, som mange vil huske, titlen på en bog, som lederen af World Watch Institute Paul Ehrlich udsendte i 1968. Bogen, som blev en eksempelløs succes og øvede en afgørende indflydelse på befolkningspolitiske beslutninger i mange år efter, advarede om, at verden stod over for en sultkatastrofe, mangel på råstoffer og meget mere, hvis der ikke blev grebet ind over for den globale befolkningstilvækst – f.eks. ved at promovere, subsidiært gennemtvinge fri abort overalt i verden.

Umiddelbart byggede Ehrlichs dommedagsprofetier på det faktum, at verdens befolkning i 1968 var i stærk vækst. I perioden 1960-2000 blev den således fordoblet fra 3 til 6 mia. Imidlertid var det gennemsnitlige antal fødsler pr. kvinde i samme periode globalt set faldet fra 6 til 2,6 – en udvikling, som altså allerede var i fuld gang ved bogens fremkomst, og som Ehrlich derfor burde have været opmærksom på. I dag er tallet ifølge FN 2,53 og forventes at falde til 2,24 i 2045-50.

Når befolkningstallet stadig stiger, skyldes det altså ikke, at der bliver født for mange børn, men at vi i gennemsnit lever længere – eller som Steven Mosher, lederen af Population Research Institute, mere slagfærdigt har udtrykt det: … ikke, at vi formerer os som kaniner, men at vi er holdt op med at dø som fluer.

Og behøver vi at tilføje det? Ingen af Paul Ehrlichs dommedagsprofetier er gået i opfyldelse. Det alvorligste problem, vi står over for i dag, er ikke en befolkningseksplosion, men en befolkningsimplosion, som truer selve grundlaget for vores velfærd.

Derfor er det på tide at lægge forældede forestillinger på hylden – eksempelvis myten om at vi bliver rigere, hvis vi bliver færre om at dele ”kagen”. Den slags teorier hører hjemme i en svunden tid, hvor rigdom var bundet til jordbesiddelse. I dag hænger værdiskabelse sammen med innovation, og den skabes som hovedregel ikke af pensionister, som ifølge FN’s seneste prognose er den hastigst voksende befolkningsgruppe i verden i dag.

2. Har fri abort gavnet kvindernes situation?

Kun hvis man helt enøjet fokuserer på veluddannede kvinders karrieremuligheder – og ikke på deres mentale velfærd. Uanset hvad skal kvinderne nemlig både lægge krop til indgrebene og efterfølgende bære på skylden og sorgen over det tab, de har lidt. Og hvad med pigerne i den 3. verden, som selv bliver ofre for den fri abort, fordi ønskebarnet skal være en dreng?

Er der nogen risiko forbundet med at få foretaget en provokeret abort?

Ja, men hvor stor den er, er det svært at få oplyst, fordi sundhedssystemets folk holder kortene tæt ind til kroppen.

Først de fysiske komplikationer i forbindelse med selve indgrebet: Her har vi en undersøgelse fra 1992, der viser, at den hyppigste komplikation er underlivsbetændelse, som rammer 12 pct. af kvinderne. For kvinder, der ikke har født tidligere, drejer det sig om hele 16 pct. En sådan infektion kan føre til, at æggelederne lukker sig til og gør det vanskeligt for kvinden at blive gravid igen.

Men hvad siger statistikken? Ikke noget, man kan bruge til noget. Man registrerer nemlig kun komplikationer i forbindelse med abort på det sygehus, hvor indgrebet foretages, så længe kvinden er indlagt – og det er hun typisk kun en enkelt dag. Bliver hun i den følgende tid behandlet på sygehuset eller hos sin egen læge, indberetter lægen ikke, at hendes problem stammer fra den abort, hun netop har fået.

På den måde får man en sminket statistik, som man kan henvise til, når man fortæller patienterne og alle os andre, at abort er et sikkert og ukompliceret indgreb.

… kalder man de komplikationer, der opstår i tiden efter indgrebet. Vi savner danske undersøgelser, vel nok fordi det inden for ”systemet” ikke anses for befordrende for en læges karriere at forske i den slags sammenhænge – men udenlandske undersøgelser har vist forhøjet risiko for brystkræft og i forbindelse med senere graviditeter: for tidlig fødsel, spontan abort, graviditet uden for livmoderen. m.m.

Også de psykiske komplikationer har man i årenes løb forsøgt at bagatellisere. Her har man benyttet det samme trick: kun at undersøge kvindernes psykiske reaktioner i kort tid efter aborten.

Men komplikationerne opstår som regel først, når følelsen af lettelse over at være blevet ”problemet” kvit er kommet på afstand. Omkring 80 pct. af alle kvinder oplever herefter en fase på 4-6 uger, hvor de plages af sorg og tvivl, om det nu også var den rigtige beslutning.

De fleste overvinder denne krise, men 10-20 pct. udvikler det såkaldte post abort-syndrom, som er en veldefineret og i den videnskabelige litteratur velbeskrevet psykisk lidelse, der vel at mærke kræver psykiatrisk behandling. Den hjælp til at komme videre er der imidlertid mange kvinder, som aldrig får, fordi både omgivelserne og lægerne bevidst fortrænger problemet og dermed svigter kvinderne. Jf. dette citat fra en erklæret feminist, som ikke desto mindre havde mod til at stå frem og fortælle om sin oplevelse af det tab, som hun betegner som ”fuldstændig tabuiseret”:

Jeg følte mig ensom og svigtet.

De personlige omkostninger ved at få en abort er utroligt undervurderede.

På den ene side får man at vide af lægerne og sine omgivelser, at det er ingenting.

På den anden side har man selv en følelse af tab og af at begå mord. Der er ingenting at hænge de følelser op på. De bliver ikke accepterede.

– Elisabeth Møller Jensen, leder af KVINFO i Weekendavisen 2.-8. juli 1993

Hertil kommer, at de kvinder, som har den største risiko for at blive ramt af post abort-syndromet, netop er dem, som man normalt er tilbøjelig til at tilråde abort, fordi de har problemer af den ene eller den anden art. Det drejer sig især om

  • teenagere, især hvis de føler sig overtalt eller tvunget til abort
  • kvinder, som tidligere har været i psykiatrisk behandling for f.eks. spiseforstyrrelser eller depressioner
  • kvinder, som socialt set befinder sig i en udsat situation
  • kvinder, der allerede har børn, og som har et stærkt moderinstinkt.

Den pris, kvinderne har måttet betale for at få fri abort, er således høj – og bør i hvert fald ikke, som det ofte sker, affærdiges som blot forbigående gener. Men var det prisen værd? Det kan der selvfølgelig være mange meninger om, men spørgsmålet er: Kunne de fordele, man ville opnå, ikke være nået på anden vis?

Hvem sagde ligestilling?

Lad os tænke os den situation, at en kvinde bliver gravid på et tidspunkt, hvor det for hendes vedkommende vil gribe forstyrrende ind i et uddannelses- eller karriereforløb. Her vil nogen sige: Hun er faktisk nødt til at få en abort, ellers vil det skade hendes karrieremuligheder.

Men hvorfor retter indignationen sig ikke mod det system og den mentalitet, der gør, at det faktisk er sådan? i stedet kunne man jo sige: Vi må indrette arbejdslivet under hensyntagen til, at kvinder biologisk set har den helt uundværlige og i allerhøjeste grad samfundsnyttige funktion at føde børn. Det skal de ikke straffes for, men belønnes for. Hvis vi vil skabe ligestilling mellem kønnene og gøre brug af den arbejdskraft og de kvaliteter, kvinderne kan tilføre samfundet, er vi nødt til at indrette arbejdsmarkedet derefter.

Med andre ord: hvad har det med kvindesag at gøre at tvinge kvinderne til at undertrykke deres biologiske natur for at tilpasse sig arbejdsmarkedets krav? Er det ikke netop at underkaste sig mandssamfundets normer, når de er værst, hvor hensynet til effektivitet og rentabiltet går forud for hensynet til medarbejderne og deres naturlige krav på et familieliv?

Lige så selvmodsigende er den forslidte påstand, at det var en gevaldig sejr for kvinderne, at de med den fri abort fik lov til alene at bestemme, om barnet skal fødes eller aborteres. For det første har det jo ikke meget med ligestilling at gøre, men dernæst er det privilegium, de hermed opnåede, i lige så høj grad en byrde. Nu er det kvinden, der skal bære hele ansvaret, mens manden kan lægge det fra sig og opføre sig tilsvarende uansvarligt: Hvis du bliver gravid, min skat, er det dit problem. Det kan du få ordnet hos lægen…

Hvis vi ser på, hvilke initiativer Danmark involverer sig i uden for landets grænser i forbindelse med den såkaldte bistandspolitik, er billedet i princippet det samme, men i praksis endnu mere grelt.

Den amerikanske videnskabsjournalist Mara Hvistendahl udsendte i 2011 en bog med titlen ”Unnatural Selection”, hvor hun analyserer årsagerne til fænomenet kønsselektering, altså det forhold, at det i dag er muligt f.eks. ved hjælp af ultralydsscanning at identificere børn med det ”forkerte” køn inden fødslen og efterfølgende frasortere dem ved provokeret abort.

Det har ført til, at der i Asien i dag i verdens mest folkerige nationer er et gigantisk underskud af kvinder på anslået 160-170 mio.

Det interessante i den nærværende sammenhæng er hendes påvisning af

  • at selv nok så megen uddannelse og adgang til arbejdsmarkedet for kvindernes vedkommende – empowering women, som det hedder i udviklingskredse – ikke har ændret en tøddel ved denne ubalance mellem kønnene
  • og at den udvikling, der har fundet sted i Asien, men også andre steder i verden ikke havde været mulig uden massiv støtte fra den vestlige verden, herunder Danmark i hovedsagen kanaliseret gennem Verdensbanken og FN’s Befolkningsfond UNFPA.

Det sidste er især værd at holde sig for øje, fordi den vestlige verdens hensynsløse indgreb over for befolkningsudviklingen i den 3. verden kun har kunnet ske uden protester på hjemmefronten, fordi kvindegrupper her koblede i øvrigt legitime krav sammen med kravet om fri abort. Derfor bærer de samme grupper en væsentlig del af ansvaret for, at millioner af ufødte piger systematisk er blevet udryddet for vestlige midler og med vestlig teknologi i efterkrigstiden.

Og hvis man tror, at kvindernes vilkår i de asiatiske lande er blevet forbedret, fordi de nu om dage er blevet en ”mangelvare”, tager man fejl. Manglen på kvinder har tværtimod ført til, at de i stigende grad netop bliver betragtet som en vare. Fattige unge kvinder bliver handlet over grænserne, tvangsgiftet bort for penge og udsat for at skulle stå til rådighed ikke blot for ægtefællen, men også for dennes brødre. Empowering women?

3. Fri abort har ikke stoppet uønskede fødsler

Et af argumenterne for at indføre fri abort var, at det frie valg var en garanti for, at der fra nu kun ville blive født ønskebørn. På den måde, forestillede man sig, ville man så godt som kunne eliminere problemet med dysfunktionelle familier, hvor uønskede børn fik en kærlighedsløs opvækst.

Nåede vi målet?

Det er der ikke meget, der tyder på. Men inden vi ser nærmere på de barske kendsgerninger, er der grund til at spørge: Hvorfor gik det ikke som lovet? Hvad var der galt med selve ræsonnementet?

For det første var det naivt at forestille sig, at man kunne vurdere, hvordan det ville gå i fremtiden, alene ud fra det faktum, at den ene eller begge forældre modtager meddelelsen om graviditeten med blandede følelser.

Med andre ord, hvem er i stand til at forudse, hvordan forældrenes følelser for barnet udvikler sig – fra det øjeblik de første gang holder barnet i deres arme (her smelter de fleste!) og i tiden derefter?

Dernæst lod man sig forføre af sin egen retorik. At et barn er ”et ønskebarn” rummer ikke garanti for noget som helst. Der er således ikke noget i vejen for, at et selv nok så brændende ønske om at få et barn, hurtigt kan blive afkølet under indtryk af, hvor slidsomt det kan være at have ansvar for et barn, der forstyrrer ens nattesøvn og kræver opmærksomhed og omsorg i de vågne timer – for slet ikke at tale om, hvad man kan blive udsat for, når barnet når teenagealderen.

Og endvidere kan man spørge: Er det set fra barnets synspunkt nogen lykke at være et ønskebarn? Ikke hvis det betyder, at det ikke bliver elsket for dets egen skyld, men kun for så vidt som det lever op til forældrenes ønsker og forventninger. Og her er vi ved problemets kerne.

Når forældrene påberåber sig retten til kun at få ønskebørn herunder i givet fald retten til at fravælge barnet, hvis det melder sin ankomst på et ubelejligt tidspunkt – så vil risikoen alt andet lige være større for, at de efterfølgende vil være mindre tolerante over for afvigelser fra ”planen” – altså fra den forestilling, de havde om deres fremtidige liv, da de besluttede at ”anskaffe” barnet.

Med andre ord er det ikke urimeligt at forestille sig, at abortmentaliteten ikke just befordrer den kærlighed og tålmodighed, der skal til for at få et familieliv til at fungere. Men uanset om man vil acceptere dette ræsonnement eller ej, er man nødt til at forholde sig til, at de optimistiske forventninger til familielivet ikke er blevet indfriet.

F.eks. har skilsmisseprocenten været støt stigende fra 1980 (37,45) til 2015 (48,70).

13.379 børn var i 2014 anbragt uden for hjemmet svarende til, at et ud af hver 100 børn bor på en døgninstitution, i en plejefamilie eller i et andet tilbud.

46 pct. af alle børn fødes i Danmark uden for ægteskab. 12 pct. af danske børn oplever et barndomsforløb med separationer og stedforældre, således at de i deres første 18 leveår i gennemsnit har levet i 5,2 familier.

23 pct. af alle børn bor hos en enlig mor. Det er en fordobling siden 1980.

Læg hertil stigningen i antallet af børn med ADHD, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd m.m.

Alt dette kan der naturligvis også være andre årsager til, men det er under alle omstændigheder svært at få øje på, at familierne trives bedre nu end før vi fik fri abort.

4. Lovgrundlaget var usagligt

Loven om fri abort blev vedtaget på et overvejende usagligt grundlag. Lige så usaglig var store dele af den offentlige debat, der gik forud for vedtagelsen.

Lad os se på nogle af de mest almindelige påstande, som tilhængerne af abort ikke undser sig for at fremture med endnu den dag i dag.

Klik på påstandene for at se, hvorfor de hver især er uholdbare.

Læg mærke til argumentationen:

Hvis man har en lov, man ikke kan forhindre folk i at overtræde, er man nødt til at give op og afkriminalisere den handling, det drejer sig om.

Ud fra en sådan tankegang kunne man lige så godt argumentere for at ophæve samtlige paragraffer i Straffeloven, for faktum er, at vi heller ikke kan forhindre folk i at begå indbrud, forsikringssvindel, underslæb, brugstyverier, mord eller voldtægter… Men det har sjovt nok ikke været til diskussion i Folketinget endnu.
Den næste påstand siger nogenlunde det samme, men vælger en lidt snedigere indgangsvinkel. Den lyder sådan:

Men var der så flere eller færre komplikationer ved de illegale indgreb end ved de legale? Det fik vi svaret på i 2003 med Lau Sander Esbensens ph.d.-afhandling, hvor han ved at kulegrave ”Danmarks moderne aborthistorie” konstaterede

  • at der i første halvdel af 1960’erne kun blev foretaget ca. 5.000 illegale aborter årligt
  • at der ikke forekom flere dødsfald ved de illegale end ved de legale indgreb, måske snarere tværtimod
  • at andre komplikationer end dødsfald sandsynligvis heller ikke forekom hyppigere ved illegale indgreb end ved legale
  • at myndighederne og politikerne udmærket vidste, at det forholdt sig sådan, men bevidst valgte at fortie det for offentligheden

Tilsvarende ved vi, at forkæmperne for fri abort i USA benyttede sig af direkte usandheder for at blødgøre opinionen. En af dem, dr. Bernard Nathanson, som drev landets største abortklinik, men senere kom på bedre tanker, skrev efterfølgende:

Vi bedrog offentligheden med en række opdigtede statistikker og tal. Det lykkedes for os, fordi det var det rette tidspunkt, og nyhedsmedierne var samarbejdsvillige (…) Vi løj skandaløst, og alligevel blev vores udtalelser citeret, som om de havde været lov.

Det sidste er der ikke nogen, der vil bestride, men det er heller ikke det, sagen drejer sig om. Det ufødte barn er ikke i biologisk forstand en del af sin mors krop. Moderens og barnets vævs- og blodtyper er altid forskellige, og når det befrugtede æg sætter sig fast på livmoderen (implanteres), udstøder det et sekret, som skaber en frizone i livmoderen. Ellers ville moderens immunforsvar gå til angreb på ægget og afstøde det, ligesom det sker ved organtransplantationer, med mindre der gribes ind. Moderens immunforsvar tolker altså korrekt det indtrængende æg som et fremmedlegeme.

Tænk også på fænomenet en ”rugemor”, hvor et befrugtet æg overføres fra en kvinde til en anden, som derefter gennemfører graviditeten. Hvordan skulle det være muligt, hvis ægget var en del af moderens krop?

Men hvis det, man mente, bare var, at det er kvinden, der lægger krop til graviditeten, og at det derfor også må være hende, der bestemmer, om graviditeten skal gennemføres, så er hermed også sagt, at hun ikke som påstået kun kræver retten til at bestemme over sin egen krop, men tillige til at bestemme over barnets.

5. Loven om fri abort er en krænkelse af menneskerettighederne og en trussel mod retssikkerheden

Et af kriterierne for, at man kan kalde et samfund for et retssamfund, er, at det respekterer princippet om lighed for loven.

Den abortlovgivning, vi har i Danmark og i de fleste vestlige lande udgør et brud med dette princip og dybest set med den overbevisning, der ligger til grund for FN’s Verdenserklæring om menneskerettighederne (1948), at ”alle medlemmer af den menneskelige familie” er i besiddelse af ”lige og umistelige rettigheder”.

Loven om fri abort frakender visse ”medlemmer af den menneskelige familie” – de ufødte børn – deres status som ”juridiske personer” og dermed muligheden for at opnå lovens beskyttelse.

Det forhold, at der er tale om diskrimination, forsøger man at definere sig ud af ved at hævde, at børn i juridisk forstand ikke regnes for mennesker før fødselsøjeblikket. Derved hævder man, at de slet ikke er mennesker, for ellers måtte man indrømme, at man med loven i hånd slår forsvarsløse mennesker ihjel.

At ufødte børn ikke skulle være mennesker, er imidlertid en påstand, der svæver frit i luften. For hvad skulle betinge, at det barn, som endnu befinder sig i moderens mave, umiddelbart inden fødslen går i gang, minutter eller allerhøjst timer senere er blevet forvandlet til et menneske?

Og i givet fald forvandlet fra hvad? Hvad var det før fødslen, hvis det ikke var et menneske? Et dyr eller bare en ting?

Når man via lovgivningen frakender ”medlemmer af den menneskelige familie” deres menneskeværd, overskrider man en principiel grænse og åbner dermed porten på vid gab for andre former for diskrimination.

Det, man siger, er i realiteten følgende: Samfundet har til enhver tid ret til at aflive mennesker efter kriterier, som et flertal i Folketinget fastsætter.

Det er en farlig vej at slå ind på, og hvad det på længere sigt kan føre med sig, behøver vi, sådan som

sagerne står, ikke længere være i tvivl om. Mennesker i de tidligste stadier af deres liv er allerede i dansk lovgivning blevet degraderet til biologisk råstof og anvendes nu som materiale i videnskabelige forsøg, ligesom de bruges og kasseres efter forgodtbefindende i forbindelse med kunstig befrugtning.

Det næste skridt ned ad det etiske skråplan hedder ”aktiv dødshjælp”.

Som nævnt har man med loven om fri abort overskredet en principiel grænse. Det betyder konkret, at man har frasagt sig muligheden for uden videre at afvise en lovgivning af denne art. For hvis man kan vedtage, at ufødte børn ikke er mennesker – f.eks. med henvisning til, at de ikke er i stand til at træffe selvstændige beslutninger eller tage vare på sig selv – ligger det snublende nær at sige: Jamen, det kan ældre senildemente mennesker heller ikke. Ergo er de ikke rigtige mennesker.

Det eneste værn mod en så tåbelig og diskriminerende tankegang er konsekvent at fastholde, at alle mennesker, uanset hvilken livsfase de befinder sig i, har krav på ubetinget respekt og derfor også på lovens beskyttelse.

Det kan man bare ikke argumentere overbevisende for, samtidig med at man går ind for fri abort.