Krokodille-argumentet

KROKODILLEDe næste, mange spørgsmål

Har vi først konstateret, at en provokeret abort betyder udslettelsen af et menneskeliv,trænger der sig straks et nyt spørgsmål på: Kan man det?

Har man – i moralsk forstand – ret til at udslette liv, når blot sociale, økonomiske eller psykologiske hensyn taler for det? Er hvert enkelt menneskeliv ikke uerstatteligt og derfor også ukrænkeligt?

Problemet er nok, at de færreste efterhånden tænker i sådanne baner. Udtryk som livets hellighed eller ukrænkelighed forekommer nok de fleste lidt abstrakte og uhåndterlige. Mange er i dag tilbøjelige til at betragte livet slet og ret som et biologisk faktum. Hvad det er værd, og om det i det hele taget er værd at bevare, vil derfor afhænge af omstændighederne.

Anlægger man f.eks. en rent økonomisk synsvinkel, er det vanskeligt at begrunde, at et barns liv – i hvert fald på kort sigt – skulle repræsentere nogen særlig værdi. Tværtimod udgør børn en økonomisk belastning for forældrene og griber forstyrrende ind i deres hverdag. De koster samfundet penge til pasning og uddannelse. Det samme kunne siges om de gamle, syge og handicappede. De er ligesom børnene uproduktive og ressourcekrævende – så hvis der ikke er nogen, der ligefrem har lyst til at tage sig af dem, hvad så?

Det er sjældent at se problemet fremstillet så kontant i den offentlige debat. Man ved godt, at mange umiddelbart vil føle sig frastødt af en tankegang, der alene vurderer mennesker efter deres »nytteværdi«. Derfor vælger man at præsentere problemet på en mere skånsom måde.

Man tager udgangspunkt i et synspunkt, som et flertal efterhånden har vænnet sig til at betragte som uangribeligt, nemlig det, at vi alle har krav på et godt liv. Kan vi ikke få et godt liv, ja så er livet måske slet ikke værd at leve, så er det ikke menneskeværdigt. Det er der grædt mange krokodilletårer over i tidens løb. For hvem har man mon mest ondt af, når det kommer til stykket – sig selv eller det ufødte barn? De mange »humane« begrundelser for at slå »patienten« ihjel har vi derfor under ét valgt at kalde krokodille-argumentet.

Ofte er det den enkelte families dårlige økonomi, der anføres som begrundelse for, at en provokeret abort må anses for den mest »barmhjertige« løsning her og nu. Så lyder argumentet f.eks. således:

syndforbarnet

Bemærk, at da man vedtog loven om fri abort i 1973, bedyrede man fra politisk side, at det aldrig måtte blive sådan, at nogen skulle føle sig tvunget til at vælge abort på grund af økonomien. Derfor, sagde man, skulle der vedtages en social følgelovgivning med det formål at sikre den enkelte kvinde et frit valg. Disse løfter blev imidlertid hurtigt glemt.

Sådan sagde man, da abortlovgivningen blev vedtaget:

Der lægges stor vægt på, at samfundet søger at skabe så mange hjælpeforanstaltninger som muligt for den gravide kvinde, således at hun virkelig kommer i en situation, hvor der kan blive tale om et reelt valg.

Folketingets retsudvalg
1973

Sådan sagde man i årene efter:

Jeg ser et ufrodigt samfund, der ikke magter at tage hånd om sine barselskvinder, men i stedet indskrænker den periode, hvor man kan få sine børn, til ganske få år.

Katrine Sidenius
Gynækolog, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg

Det er hykleri, at man vil have aborttallet ned, når der ikke tilbydes ordentlig hjælp, hvis den unge kvinde vælger at få barnet.

Hanne Reintoft
Socialrådgiver, tidl. formand for Mødrehjælpen

Støtten til gennemførelse af en graviditet har altid været for ringe. I forbindelse med ændring af abortlovgivning har man fra politisk hold gang på gang udtalt vilje til at øge bevillinger til gennemførelse af en ønsket graviditet – men det er stort set blevet ved løfterne – og hjælpen er i dag som tidligere – en trehjulet barnevogn. For det politiske system er fri abort en god løsning.

Vagn Sele
Gynækolog, tidl. overlæge ved Rigshospitalet og Hillerød

Har vi råd til at sætte børn i verden?

Der er ingen grund til at betvivle, at de økonomiske problemer, der henvises til i argumentet, kan være reelle nok.

For den økonomisk dårligt stillede familie, for den unge pige, der skal se frem til en tilværelse som enlig mor på bistandshjælp, eller for den studerende, der skal klare sig for SU, kan udsigten til at skulle have et barn meget vel tage sig ud som en katastrofe. Til gengæld er der al mulig grund til at sætte spørgsmålstegn ved den »løsning« på problemet, som krokodille-argumentet anviser, nemlig at slå patienten ihjel i stedet for at helbrede sygdommen. Krokodille-argumentet forsøger at bortlede vores opmærksomhed fra det egentlige problem: at samfundet ikke i tilstrækkelig grad støtter de familier eller enlige kvinder, der har
vanskeligt ved at klare sig. I stedet retter man blikket mod det ufødte barn, som uden videre udnævnes til at være problemet.

Når forholdene nu engang er, som de er, ræsonnerer man, kan det ikke nytte noget, at visse mennesker i det danske samfund sætter børn i verden. Skal vi blive stående ved den konstatering?
Skal vi virkelig acceptere den helt groteske påstand, at vi i et af verdens rigeste lande ikke har råd til at tage imod næste generation?
Skulle vi ikke snarere forsøge at ændre de forhold, der gør det problematisk for nogle at sætte børn i verden?

En nødløsning?

Men hvad skal den enkelte stille op her og nu, når forholdene indtil videre er, som de er? Er abort så alligevel ikke en nødvendig nødløsning?
Nej, uanset hvor vanskelige de materielle vilkår er, og uanset hvor lidt samfundet gør for én, har man altid et ansvar for sit eget barn.

Drab kan aldrig blive en acceptabel løsning på sociale problemer – og da slet ikke i et højt udviklet samfund som det danske. Der er også hjælp at hente både fra offentlig og privat side, og i den forbindelse bør man heller ikke glemme, at den enkeltes sociale og økonomiske situation meget vel kan ændre sig til det bedre i løbet af nogen tid.

Selvfølgelig koster det noget at få et barn både i form af penge og besvær, men er det ikke i det hele taget sådan, at det, der har værdi i tilværelsen, kræver ofre af os? Om vi har råd til noget, kan i mange tilfælde være et spørgsmål om prioritering. Hvilken levestandard, hvilke forbrugsgoder anser vi for nødvendige, førend vi synes vi er klar til at tage imod et barn?

Og i denne forbindelse: Hvad er egentlig et godt liv?

Er det nødvendigvis det samme som en tilværelse uden materielle bekymringer? Vi skylder os selv at anlægge en mere rummelig målestok, når vi taler om livskvalitet. Med andre ord: det valg, mange i dag træffer om abort ud fra en kortsigtet økonomisk betragtning, kan på længere sigt vise sig at blive en kostbar løsning, når de menneskelige omkostninger skal gøres op.

Hvis ikke, siger man, risikerer barnet at få en opvækst uden den kærlighed og tryghed, som er forudsætningen for en sund personlighedsudvikling. Og i så fald er barnet bedst tjent med
ikke at blive født. Netop derfor, tilføjer man ofte, er den fri abort en udmærket ordning, fordi den gør det muligt, at der kun fødes ønskebørn.

Den fri abort er derimod helt afgørende nødvendig for kvinden, der virkelig ikke føler at kunne magte at være mor, som ikke ønsker et barn, som føler det som en belastning og en indsnævring af sine livsmuligheder. Kort sagt de kvinder, der ikke kan give en social eller økonomisk begrundelse, men som først og fremmest vælger abort, fordi de ikke ønsker moderskabet.

I disse tilfælde oplever jeg også retten til abort som en ret for det ufødte barn til ikke at blive sat i en kærlighedsløs verden af forældre, der ikke evner at give det kærlighed og omsorg.

Hanne Reintoft
Socialrådgiver, tidl. formand for Mødrehjælpen

Selvfølgelig er det vigtigt, at et barn vokser op i en tryg og kærlig atmosfære – men hvem kan 6-7 måneder ud i fremtiden sige noget sikkert om, hvordan forholdene vil blive for et barn, på baggrund af forældrenes umiddelbare reaktioner i forbindelse med graviditeten?

Der er ikke noget som helst overraskende i, at en ikke-planlagt graviditet i mange tilfælde af­føder panikagtige og negative følelser hos begge forældre. Barnet, der melder sin ankomst, kuldkaster planer, man har lagt for fremtiden, og opleves umiddelbart som en »freds­forstyrrer«. Hertil kommer, at kvinden i den første tid er plaget af både fysisk og psykisk utilpashed i form af morgenkvalme, brystspændinger og hormonelle svingninger. Hun har derfor svært ved at overskue sin situation og træffe beslutninger.

Disse gener fortager sig som regel i de resterende mange måneder af graviditeten, der af mange opleves som en god og harmonisk periode. Og når barnet endelig er født, hvor mange ville så frivilligt give det fra sig, når de først har set det og holdt det i deres arme?

Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at sådanne tilfælde forekommer – i så tilfælde må bort­adoption være den rigtige løsning. Tusinder af barnløse par her i landet står i kø for at få lov til at adoptere et barn.

Endvidere er der god grund til at se kritisk på myten om ønskebørnene.

Det er selvfølgelig både smukt og naturligt, at forældrene glæder sig til at få deres barn, men ordet kan let få en drejning i retning af, at barnet er født med det formål at tilfredsstille bestem- te følelsesmæssige behov eller sociale ambitioner hos forældrene. At barnet, for nu at sætte sagen på spidsen, betragtes som et forbrugsgode, som man anskaffer sig for sin egen skyld, og som man følgelig stiller ganske bestemte fordringer til.

Det er heller ikke muligt at påvise, at de såkaldt uønskede eller ikke-planlagte børn skulle være mere udsat for mishandling eller vanrøgt end andre. Tværtimod tyder en amerikansk undersøgelse fra 1980 på, at det netop er ønskebørnene – altså børn af ambitiøse og målrettede forældre – der hyppigst udsættes for fysisk overlast.

Og endelig: retten til livet kan aldrig afhænge af, om vi er »ønskede« eller ikke. Ethvert menneske har ret til at leve, uanset hvilke følelser andre nærer for det. Ellers skulle forældre logisk set have ret til at aflive deres børn op til myndighedsalderen, hvis de ikke længere så sig i stand til at give dem den kærlighed og tryghed, de har brug for.

Aborter bliver ikke foretaget for at redde børnene fra en grufuld opvækst, men for at skåne forældrene for at blive ansvarlige for dem. (…)
Abort bliver i det store vestlige hele betragtet som en god og barmhjertig gerning. Og hvilken solidaritet vi kan få stablet på benene, når det drejer sig om at holde liv i denne løgn.

Vi kunne ikke drømme om at fordømme den stakkels 24-årige, der ikke kan afbryde sine studier for at få et barn. Vi forstår det så godt, fordi det let kan ske for os selv. Måske er det allerede sket. Vi bedyrer oven i købet de børn, der slipper gennem nåleøjet og får lov til livet, at de er heldige sådan at være ønskebørn. Den ene løgn må jo til for at dække over den anden.

Maria Cecilie Roné

Det siger sig selv, at de tilfælde, hvor svære sociale, psykologiske eller helbredsmæssige problemer komplicerer situationen, egner sig bedst til at overbevise eventuelle skeptikere om, at fri abort er en nødvendig løsning. Derfor er det også sådanne tilfælde, der hyppigst føres frem i debatten, når man føler behov for at bearbejde opinionen. Dette uagtet at de såkaldt tunge tilfælde kun udgør en forsvindende lille del af det samlede antal aborter.

Imidlertid – selv om argumentationsformen er direkte manipulerende (undtagelsestilfælde kan aldrig tjene som begrundelse for en lovgivning, der skal omfatte alle) – er de enkelte virkelig problematiske tilfælde naturligvis reelle nok og bør derfor ikke bagatelliseres. Lad os derfor se nærmere på nogle af dem:

1. Barnet er handicappet

Her gøres enten det synspunkt gældende, at det er synd for barnet, at det skal fødes til et liv som handicappet – eller at det er synd for forældrene/urimeligt at pålægge dem, at de skal tage ansvaret for et handicappet barn.

Selvfølgelig ikke! Det er en grov og ensidig påstand, som man i hvert fald ikke får bekræftet ved at spørge de handicappede selv.

Accepterer vi denne tankegang, melder det næste spørgsmål sig uundgåeligt: Hvor alvorligt skal et handicap være, for at det berettiger til et fravalg? Er f.eks. diabetikere mennesker, der aldrig burde have været født? Ja, hvem skal afgøre det? Samfundet, der gerne vil spare udgiften til institutioner for handicappede – eller forældrene, der har svært ved at overskue problemerne med at have ansvaret for et handicappet barn? Diskussionen er lige så meningsløs, som den er umenneskelig.

Den handicappede, som i større eller mindre omfang er henvist til vores omsorg og pleje, stiller os på en meget håndgribelig måde over for spørgsmålet om, hvilket samfund vi ønsker at leve i. Et samfund, hvor der kun er plads til de fysisk perfekte og velfungerende? Eller et samfund, hvor der er plads til alle – også de svageste?

Ethvert menneske bliver til i befrugtningsøjeblikket – det gælder selvfølgelig også handicappede. Den enkeltes menneskeværd er på ingen måde betinget af, om bestemte organer eller legemsdele fungerer optimalt. Derfor er det groft diskriminerende, når man – som Det Etiske Råd gjorde det i 1990 (se citatet side 22) – påstår, at problemet udelukkende drejer sig om forældrenes ret til at bestemme over deres liv.

Hvis man virkelig mener det, hvilken hindring er der så reelt for, at forældrene på et senere tidspunkt skulle kunne vælge at skille sig af med deres handicappede barn?
I nyere tid har man i vor del af verden kun under det nazistiske regime i Tyskland oplevet, at fysisk og mentalt handicappede blev frataget alle borgerlige rettigheder og systematisk aflivet. Vi skal tilbage til oldtidens Rom for at finde en retstilstand, hvor forældre suverænt kunne bestemme, om deres børn skulle leve eller dø.

De bevæggrunde, der ligger bag nutidens medicinske praksis er ganske vist ikke helt de samme som på nazismens tid, men de har ført til den samme absurditet, nemlig at man bekæmper patienten og ikke sygdommen. Jeg vil tillade mig at fremsætte den profeti, at kommende generationer vil fælde en meget hård dom over de mennesker, som bærer sig således ad.

Efterhånden vil det komme til at stå klart, hvordan vi kan udnytte den ny viden til at tjene mennesket, og på den baggrund vil det for fremtidens mennesker være helt uforståeligt, hvordan man i en tid, hvor man trods alt sad inde med en betydelig viden og iøvrigt var sikker på, at nye fremskridt lå lige om hjørnet, hvordan man da kunne tvivle så stærkt på lægevidenskabens muligheder, at man anbefalede at slå de mennesker ihjel, som man ikke kunne helbrede.

Hvordan, vil man spørge, kunne læger og genetikere i den grad miste håbet, hvordan kunne de være så snæversynede og indskrænkede, at de kunne foreslå at slå deres egne børn ihjel i stedet for at sætte alt ind på at helbrede dem?

Jérôme Lejeune
(1926-1994), professor i fundamental genetik

2. Der er fare for moderens liv

I yderst sjældne tilfælde kan det være forbundet med fare for moderens liv at gennemføre et svangerskab. Hvem har så ret til livet? Moderen eller barnet?

Når det drejer sig om at vælge mellem to liv, gives der ikke noget entydigt svar, men de fleste vil nok være tilbøjelige til at mene, at man skal vælge at bevare moderens liv.

Der findes imidlertid eksempler på, at en kvinde har valgt at ofre sit liv for sit barns skyld. Det er i givet fald en afgørelse, der må træffes af hende selv. Det er lægens opgave i sådanne situationer at forsøge at  bevare både moderens og barnets liv, så længe det er muligt. I vore dage vil der ofte være mulighed for, at barnet kan overleve i en kuvøse, hvis det bliver nødvendigt at afbryde svangerskabet i utide.

3. Moderen er for ung

Det sker af og til, at helt unge piger bliver uønsket gravide. Abortkvotienten (antal aborter pr. 1.000 kvinder i den pågældende aldersgruppe) for de 15-19-årige var i 2009 16,4, mens den gennemsnitlige abortkvotient for samtlige aldergrupper var 12,9. Der er således ingen tvivl om, at mange unge i den situation lader sig overtale til at vælge abort af hensyn til økonomien og uddannelsen. De er under hårdt pres fra omgivelsernes side – fra forældrene, kammeraterne og de sociale myndigheder. Derfor kan man ikke sige, at de har et frit valg.

I en del tilfælde kan man dog ikke afvise, at den unge pige må skønnes ikke at være i besid­delse af den fornødne modenhed til at påtage sig ansvaret for et barn. Det er imidlertid ikke nogen tvingende grund til at vælge abort – og da slet ikke i et moderne velfærdssamfund. Her burde det sociale system være så velfungerende, at man ydede den unge pige den nødvendige hjælp, f.eks. i form af en støttefamilie – således at hun havde muligheden for at fuld­føre en uddannelse, samtidig med at hun bevarede en tæt kontakt til sit barn. En sådan ordning burde vare ved, indtil hun selv fuldt ud var i stand til at overtage ansvaret for barnet.

Som forholdene er i dag – trods politikernes løfter i 1973 om sociale støtteordninger, da abortloven skulle vedtages (se side 18) – vil bortadoption i visse tilfælde være en realistisk udvej som alternativ til abort – en løsning, som det på længere sigt vil være lettere for pigen at leve med.

4. Moderen har for mange børn i forvejen

Hvor mange kvinder med 3 børn eller flere får foretaget provokeret abort?

I 1992 var tallet 440, svarende til 3% af samtlige abortindgreb det år. Senere tal foreligger ikke, da abortstatistikken beklageligvis ikke hører til de højest prioriterede områder i Sundheds­styrelsen, men under alle omstændigheder er der næppe hjælp at hente i statistikken for dem, som ønsker at holde liv i myten om, at den fri abort blev indført for at komme den forslidte husmor med den store børneflok til undsætning.kommentar til krokodille-argumentet.
I de få tilfælde, hvor en børnerig familie ikke magter at tage imod endnu et barn, må løsningen ligesom for teenagemoderen være bortadoption, men også i denne situation må det understreges, at samfundet har en klar forpligtelse til at træde til med forskellige former for aflastning, således at familien får en reel mulighed for at beholde barnet.

5. Der foreligger en voldtægtsforbrydelse

I ekstremt sjældne tilfælde sker det, at en fuldbyrdet voldtægt resulterer i en graviditet. Abortstatistikken fortæller ikke noget om, hvor mange det drejer sig om, men ser man på, hvor mange domme der falder i sager om fuldbyrdet voldtægt, kan man med sindsro konkludere, at de tilfælde, hvor voldtægten resulterer i en graviditet, på årsbasis vil kunne tælles på én hånd. Men selvfølgelig sker det eller vil kunne ske, og derfor kræver det også en stillingtagen.

Når en sådan situation foreligger, må vores første tanke naturligvis være, hvordan vi bedst hjælper den voldsramte kvinde. Hun skal mentalt og fysisk på fode igen, genvinde sin selv­ respekt og med tiden få helet de sår på sjælen, som en sådan voldshandling nødvendigvis må efterlade.

Og barnet?

Det er, vil man umiddelbart sige, frugten af en forbrydelse. Men gør dette forhold barnet selv til en forbryder, et kriminelt eller skadeligt individ, som det derfor er berettiget at udslette?

Selvfølgelig er det meningsløst at tillægge barnet nogen skyld for den forbrydelse, der er sket. Det barn, kvinden bærer i sig, er et barn som alle andre – med den samme menneskelige værdighed og de samme umistelige rettigheder som ethvert andet menneskeligt individ. Spørger man derfor, om barnet har ret til livet, må svaret alene af denne grund være et ubetinget ja. Lige så meningsløst er det at forestille sig, at man kan råde bod på den forbrydelse, der er begået, ved at fjerne barnet ved en provokeret abort.

Gjort gerning står ikke til at ændre, og i moralsk forstand kan den ene forbrydelse hverken retfærdiggøre eller ophæve den anden. Og den voldsramte kvinde?

Hun må under alle omstændigheder leve med erindringen om forbrydelsen. Det ændrer en eventuel abort ikke noget ved. Tværtimod risikerer man at påføre hende endnu et sår på sjælen, endnu et traume, hvis hun umiddelbart efter voldtægten skal udsættes for et abortindgreb. Men vil hun da ikke komme til at føle afsky for det barn, som jo er det synlige resultat af det
overgreb, hun har været udsat for?

Det er langt fra givet.

Amerikanske undersøgelser viser, at voldtægtsramte kvinder anser omgivelsernes ligegyldighed eller ligefrem fordømmende holdning som deres værste problem, og at de kvinder, der gennemfører graviditeten, i almindelighed ikke plages af negative følelser over for deres barn. Men også i dette tilfælde – som under belastende omstændigheder i det hele taget – er der den mulighed, at kvinden kan bortadoptere barnet.